Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, kojima raspolaže i koje nadzire Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup, te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj Zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja Metalurškog fakulteta.

Za sva dodatna pitanja molimo kontaktirajte službenika za informiranje.