prof. dr. sc. Natalija Dolić


Detalji zaposlenika:
Životopis:

Prof.dr.sc. Natalija Dolić (rođ. Rakić) rođena je 19. ožujka 1973. godine u Sisku. Osnovnu školu završila je 1987. godine, a 1991. završava srednju školu CUO „Norbert Veber“ školu u Sisku. Diplomirala je 1999. godine na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje se u travnju 2001. godine zapošljava kao znanstveni novak u Zavodu za procesnu metalurgiju. Na istom fakultetu 2006. godine je obranila magistarski rad („Homogenost blokova Al-slitine 5083 proizvedenih vertikalnim DC postupkom“) te 2010. godine doktorski rad („Utjecaj uvjeta skrućivanja i hlađenja na svojstva polukontinuirano lijevanih blokova Al-Mg slitine“) i stekla zvanje doktorice znanosti iz znanstvenog područja Tehničke znanosti, znanstvenog polja Metalurgija.
Od akad. godine 2001./2002. sudjeluje u nastavnim, znanstvenim i stručnim aktivnostima na Metalurškom fakultetu. U docenta je izabrana 2011. godine, u izvanrednog profesora 2016. godine, a u redovitoga profesora (prvi izbor) 2021. godine na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja Tehničkih znanosti, znanstveno polje Metalurgija.
Autorica je recenziranog nastavnog teksta Metalurgija aluminija i koautorica recenziranog nastavnog teksta Metalurgija željeza. Sudjelovala je kao član znanstvenih/programskih/organizacijskih odbora na 33 međunarodna i domaća znanstvena skupa. (Ko)urednik je 20 zbornika radova i sažetaka sa znanstvenih skupova. Od 2017. godine član je uređivačkog odbora časopisa Metallurgical and Materials Engineering.
Obnašala je niz odgovornih dužnosti kao što su: prodekan za nastavu (2020./2021.-2021./2022.), predstojnica Zavoda za procesnu metalurgiju (2013./2014.-2016./2017., 2019./2020.), zamjenik člana Vijeća Tehničkog područja (2013./2014., 2014./2015.), voditelj studenata II  i III studijske godine PD studija, voditelj Radne skupine za promidžbu Metalurškog fakulteta (2017./2018.-2019./2020.), voditelj Laboratorija za željezo, čelik i ljevarstvo u Zavodu za procesnu metalurgiju (2019./2020. -), zamjenica voditeljice smjera Metalurško inženjerstvo na doktorskom studiju Strojarstvo, brodogradnja, zrakoplovstvo, metalurgija (2020./2021.-2021./2022.). Također je sudjelovala kao član u brojnim radnim skupinama i povjerenstvima. Služi se engleskim jezikom. Udana je, majka jednog djeteta.

Znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost:

Područje znanstvenog rada je istraživanje tijeka skrućivanja i razvoja mikrostrukture višekomponentnih aluminijskih slitina te ispitivanje homogenosti blokova teško gnječivih aluminijskih slitina lijevanih polukontinuiranim, vertikalnim postupkom izravnog hlađenja. Također se bavi ispitivanjem otpornosti prema koroziji (općoj i lokalnoj) aluminijskih (Al-Mg i Al-Si) slitina te njihovih zavara, optimiranjem oblikovanja blokova primjenom numeričkih simulacija procesa lijevanja i skrućivanja itd.
Aktivna je u raznim oblicima popularizacije struke čemu pridonosi kao član organizacijskog i programskog odbora Međunarodnog savjetovanja ljevača i Znanstveno-stručnih seminara kojih je glavni organizator Metalurški fakultet. Član je Hrvatskog udruženja za ljevarstvo, Hrvatskog društva za materijale i tribologiju i Hrvatskog društva za tehniku zavarivanja, kao i Udruge bivših studenata i prijatelja Metalurškog fakultet u Sisku.
Aktivni je istraživač (suradnik) na znanstvenim, tehnologijskim i bilateralnim projektima:
- Znanstveni projekti MZOŠ RH (2001.-2007.): „Proučavanje skrućivanja, mikrostrukture i svojstava slitina“, „Proučavanje razvoja mikrostrukture i svojstava tijekom skrućivanja odljevaka”, „Skrućivanje metalnih odljevaka“
- Znanstveni bilateralni (hrvatsko - slovenski) projekti: „Modeliranje višefaznih metalnih materijala“ (2001.-2003.), „Dizajn i karakterizacija inovativne aluminij-magnezij-litij legure“ (2018.-2019.)
- Tehnologijski projekt HITRA-STIRP. „Poboljšani postupak lijevanja blokova i trupaca od gnječivih aluminijskih legura“ (2003. – 2007.)
- Financijske potpore istraživanju, Sveučilište u Zagrebu (2013. -):, „Dizajn i karakterizacija inovativnih inženjerskih legura“
- Projekti financirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj: „Centar za ljevarstvo – SIMET“ (2019.- 2023.), „VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“ (2019.- 2023.), „Inženjerstvo materijala - temelj inovativne ekonomije“ (2018. – 2019.)

 

Nastavna djelatnost:
Mineralogija i rudna ležišta - PD MET
Metalurgija željeza - PD MET
Proizvodnja željeza i čelika - PD MET
Metalurgija neželjeznih metala - PD MET
Vatrostalni i ugljični materijali - PD MET
Neželjezni metali i njihove legure - D MET
Oblikovanje neželjeznih metala i njihovih legura - D MET
Polukontinuirano lijevanje aluminijskih legura - D MET
Metalurgija aluminija - DR MET
Ispitivanje i certificiranje - PD SIG
Korištenje vode kao općeg dobra u gospodarske svrhe - D SIG
Lijevanje aluminijskih poluproizvoda - PDS LJEVARSTVO
Peći u ljevarstvu i vatrostalni materijali - PDS LJEVARSTVO
_________________________________________________________________________________________________________
PDS MET-preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija, DS MET-diplomski sveučilišni studij Metalurgija, PDS SIG-preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš,
D SIG-diplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš; PD LJEV -preddiplomski sveučilišni izvanredni stručni studij Ljevarstvo
Kontakti predavača: