Uvjeti upisa

Pravo prijave, a kasnije i upisa na preddiplomski sveučilišni studij Metalurgija, smjerovi: Metalurško inženjerstvo, Industrijska ekologija i preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš imaju kandidati koji su položili državnu maturu, kao i oni kandidati koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje prije školske 2009./2010. godine i nisu polagali državnu maturu, ali su prijavljeni u Središnji prijavni ured.

 

Rang-lista prijavljenih kandidata sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:                     do 500 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi*:

- Hrvatski jezik (osnovna razina)                              do 100 bodova

- Matematika (osnovna razina)                                 do 200 bodova

- Kemija ili Fizika ili Informatika**                            do 200 bodova

 

*Kandidati (za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sigurnost, zdravlje na radu i radni okoliš) koji su svoje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine ili izvan Republike Hrvatske nisu obvezni polagati ispite državne mature, no visoko učilište može i za ove kandidate odrediti obvezu polaganja ispita državne mature.

**Izborni predmeti nisu uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri navedena izborna predmeta za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji uspjeh. NEMA dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih postignuća.

 

Pravo prijave, a kasnije i upisa na preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij Ljevarstvo imaju kandidati koji su završili trogodišnje ili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a rang-lista se sastavlja prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju završenog srednjoškolskog obrazovanja:

- trogodišnje obrazovanje:                                                50 bodova

- četverogodišnje obrazovanje:                                          150 bodova

b) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:                         do 500 bodova

c) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:*

- Hrvatski jezik (osnovna razina)                                       100 bodova

- Matematika (osnovna razina)                                          200 bodova

*Položena državna matura nije uvjet za upis 

NEMA dodatnih bodova na temelju provjere posebnih sposobnosti ili dodatnih kandidatovih postignuća.

 

Kandidati za upis se prijavljuju putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta, a prijavnu i upisnu dokumentaciju dostavljaju osobno u Studentsku referadu.

 

- Upisi u ljetnom upisnom roku: od 24 i 25. srpnja 2020.

- Upisi u jesenskom upisnom roku: od 18. i 19. rujna 2020.

 

Neki od poslodavaca gdje su naši studenti završetkom studija pronašli posao su: ABS d.o.o, Sisak; Ferro-Preis d.d., Čakovec; Metalska industrija Varaždin (MIV) d.d.; Lipovica d.d., Kutina; Applied Ceramics d.o.o., Sisak; TPK Zavod, Zagreb; Almos d.o.o., Kutina; Impol-TLM d.o.o., Šibenik; HS Produkt d.d., Karlovac; TŽV Gredelj d.o.o., Zagreb; JANAF d.o.o., Terminal Sisak; STSI d.o.o., Zagreb; Plamen d.o.o., Požega; osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visoko obrazovanje; javna i državna služba itd.

Zadnje vijesti iz kategorije - Upisi

Photo by pexels Aanete Llusina

Prijave za upise na stručni kratki studij Ljevarstvo

Postupak prijave za kandidate bez položene državne mature

Image by freepik

Novi sveučilišni studij Digitalizacija i inovacije u metalurškom inženjerstvu

Studij u postupku inicijalne akreditacije

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet

Rang liste upisa na diplomske studije

Rang liste upisa na diplomske studije preuzmite u nastavku članka