Natječaj
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu raspisuje natječaj na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija,

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET

 

raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

 

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju u znanstvenom području Tehničke znanosti, znanstvenom polju Metalurgija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu u Zavodu za mehaničku metalurgiju.

 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o izborima u zvanja Metalurškog fakulteta (https://www.simet.unizg.hr/hr/dokumenti) i o svemu su dužni dostaviti odgovarajuće dokaze:

 

 1. državljanstvo Republike Hrvatske / članice Europske unije,

 2. završen sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja metalurgije,

 3. deset (10) godina radnog iskustva u području u koje se bira,

 4. četiri (4) znanstvena i pet (5) stručnih radova iz područja u koje se bira

ili

 1. državljanstvo Republike Hrvatske / članice Europske unije,

 2. stupanj znanstvenog magistra tehničkih znanosti (mr.sc.),

 3. sedam (7) godine radnog iskustva u području u koje se bira,

 4. četiri (4) znanstvena rada i pet (5) stručnih radova iz područja u koje se bira.

 

Pristupnici uz prijavu na natječaj (obvezno potpisanu) trebaju priložiti i:

 • životopis (obvezno potpisan),

 • dokaz o državljanstvu,

 • diplomu / diplome (ili rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije) o odgovarajućoj stručnoj spremi iz koje se može utvrditi ispunjavanje uvjeta za izbor,

 • dokaz o znanju hrvatskog jezika stupanj C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (strani državljani),

 • podatke o stručnoj djelatnosti i radnom iskustvu (posebice iz područja rada).

 

Pristupnici mogu biti pozvani na razgovor.

 

Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario to pravo, dužan je u prijavi priložiti svu potrebnu dokumentaciju propisanu zakonom kojom to potvrđuje, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. Pristupnikom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će se podnositelji nepotpunih prijava pozvati na dopunu prijave. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj te osobe koje ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj niti će se obavještavati o rezultatima natječaja.

 

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave u Narodnim novinama.

 

Prijava na natječaj i dokazi o ispunjavanju uvjeta podnose se isključivo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: dekanat@simet.unizg.hr s naznakom ''PRIJAVA NA NATJEČAJ'' s naznakom radnog mjesta.

 

O. d. dekana Metalurškog fakulteta

 

Prof. dr. sc. Nikola Mrvac

Sisak, 22. veljače 2023.

Natječaj
SIMET