PRAVILA PARTICIPIRANJA REDOVITIH STUDENATA U TROŠKOVIMA STUDIJA NA PREDDIPLOMSKOM I DIPLOMSKOM SVEUČILIŠNOM STUDIJU METALURGIJA

 

1. Pravila participiranja redovitih studenata u troškovima studija na preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Metalurgija temelje se na:

  •  Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačenom sustavu participacija studenata u troškovima studija - na održanoj sjednici 11. rujna 2012.
  • Ugovoru o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. koji je potpisan između Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 11. prosinca 2012.
  • Zakonima i pravilnicima koji reguliraju preddiplomski i diplomski studij (Pravilnik o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima, Sveučilište u Zagrebu, 2008., Pravilnik o studiranju na preddiplomskim studijima i diplomskom studiju Metalurškog fakulteta, 2014.)

 

2. Visine participacija studenata u troškovima studija za redovite studente po područjima studiranja određena su Odlukom Senata (11. rujna 2012.). Odluka se od akademske godine 2013./2014. primjenjuje na sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu.

 

TEHNIČKO PODRUČJE

 

visina maksimalne participacije – 8400 kn

 

vrijednost ECTS boda – 140 kn

 

3. Oslobođenje od plaćanja participacije odnosi se na redovite studente preddiplomskog i diplomskog studija:

  • koji u akademskoj godini 2013./2014. ili 2014./2015. po prvi put upisuju prvu godinu studija;
  • koji su, u trenutku kada upisuju akademske godine 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015., u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova s izuzetkom redovitih studenata s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više koji ostvaruju pravo na subvenciju (oslobođeni od plaćanja participacije) ukoliko u prethodnoj akademskoj godini steknu najmanje 30 ECTS bodova,
  • koji su obuhvaćeni nekim drugim odlukama Senata ili Fakultetskog vijeća.

 

4. Redoviti studenti ne plaćaju participaciju samo prilikom prvog upisa redovitog studija na istoj razini studija. Ako upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija, plaćaju punu participaciju, ali subvenciju mogu steći ako pri upisu u narednu akademsku godinu steknu najmanje 55, odnosno u slučaju invaliditeta 30 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini.

 

5. Pravo na subvenciju (tj. neplaćanje participacije u troškovima studija) ostvaruje se onaj broj godina koji odgovara propisanom vremenu trajanja studija, pri čemu je to pravo moguće iskoristiti u razdoblju koje je najviše godinu dana dulje od propisanog vremena trajanja studija. Nakon isteka toga roka student plaća punu participaciju ukoliko je u prethodnoj godini ostvario manje od 30 ECTS bodova, a ukoliko je ostvario barem 30 ECTS bodova plaća onoliko ECTS bodova koliko upisuje u sljedećoj akademskoj godini.

 

6. Redoviti studenti koji su izgubili pravo na subvenciju zbog neispunjenja uvjeta (barem 55, odnosno u slučaju invaliditeta 30 ECTS bodova ostvarenih u prethodnoj akademskoj godini) mogu ponovno steći to pravo prilikom upisa akademske godine ako su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55, odnosno 30 ECTS bodova pri upisu u narednu akademsku godinu, poštujući pritom uvjet iz prethodne točke.

 

7. Osobe od 25 godina i više ili osobe koje su maturirale prije pet i više godina imaju pravo na subvenciju (neplaćanje participacije) ako su prethodno upisale, a nisu završile studij, uz uvjet da prvi put upisuju drugi studij. Dakle, takvi studenti ne plaćaju participaciju u prvoj godini upisa studija, a u višim godinama za njih vrijede jednaka pravila kao i za ostale redovite studente.

 

8. Osobe s invaliditetom od 60% i više imaju mogućnost ostvarivanja prava na subvenciju unatoč tome što su prethodno studirale, a nisu završile studij iste razine i to isključivo prilikom prvog upisa na drugi studij iste razine. Dakle, takvi studenti ne plaćaju participaciju u prvoj godini upisa studija, a u višim godinama za njih vrijede jednaka pravila kao i za ostale redovite studente s invaliditetom od 60% i više.

 

9. Pravo iz prethodne dvije točke može se iskoristiti samo jedanput.

 

10. Iznimno uspješan redoviti student koji istovremeno studira na dva ili više studija ostvaruje pravo na subvenciju na svim studijima pod jednakim uvjetima.

 

11. Redoviti studenti koji sudjeluju u studentskim razmjenama ili praksama koje je odobrilo matično Sveučilište kao i redoviti studenti kojima je odobreno mirovanje studijskih obveza imaju pravo na produljenje prava na subvenciju za vrijeme koje odgovara vremenu trajanja razmjene, prakse odnosno mirovanja studijskih obveza.

 

12. Student koji u prethodnoj akademskoj godini nije ostvario barem 55 ECTS bodova, odnosno barem 30 ECTS ako je student s invaliditetom, participirat će u troškovima studija. Student, koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario više ili jednako od 30 i strogo manje od 55 ECTS bodova platit će iznos dobiven množenjem broja nepoloženih ECTS bodova iz prethodne akademske godine s cijenom 1 ECTS boda. Student koji je u prethodnoj akademskoj godini ostvario manje od 30 ECTS bodova plaća maksimalni iznos participacije.

 

13. Ako je studentu u prethodnoj akademskoj godini odobreno mirovanje obaveza u trajanju od 1 semestra, student treba imati položenih barem 27,5 ECTS-a (pola od 55) kako bi bio oslobođen plaćanja participacije prilikom upisa naredne akademske godine. Polovinu pune participacije plaća ukoliko je položio manje od 15 ECTS-a u prethodnoj godini. Na isti se način interpretira primjena ujednačenog sustava participacija na studente s invaliditetom od 60% ili više.

 

14. ECTS bodovi koji se studentu računaju kao ostvareni u protekloj akademskoj godini, trebaju biti ostvareni u periodu od 1. listopada prethodne kalendarske godine do 30. rujna tekuće kalendarske godine, te uneseni u ISVU najkasnije do 15. listopada.

 

15. Pri određivanju ostvarenih ECTS bodova za prethodnu akademsku godinu u obzir se uzimaju samo oni ECTS bodovi koji ulaze u popunjavanje studijskog programa do pune vrijednosti ECTS-a.

 

16. Studenti državljani EU članica participiraju u troškovima studija kao i studeni državljani Republike Hrvatske. Strani studenti, koji ne dolaze iz EU članica ili nisu uključeni u posebne sporazume, plaćaju školarinu koja je propisana u natječaju.